0
Χρόνια Διδακτικής Εμπειρίας

1. Σπουδές

– Υπ. Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις Μαθησιακές Δυσκολίες
στη Ξένη Γλώσσα
– Μεταπτυχιακό Ειδική Εκπαίδευση, αριστούχος με εξειδίκευση στη ξένη γλώσσα, ΑΠΚΥ
– Μεταπτυχιακό Νευρογλωσσολογία, Γλωσσικές Διαταραχές και Εκπαιδευτική
Παρέμβαση, αριστούχος με εξειδίκευση στη ξένη γλώσσα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
– «Νευροεπιστήμες και μέθοδοι Νευροαπεικόνισης και πολυγλωσσία»
(Ηλεκτροεγγεφαλογράφημα, μαγνητική τομογραφία και πολυγλωσσία), Κλινική
Γλωσσολογία, Σχολή Ψυχολογίας, University of Reading, England
– Καθηγήτρια Αγγλικών, και Ιταλικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. Εμπειρία

– Ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια του Kotsoni Language School & Research Centre (μοναδικό
συμπεριληπτικό σχολείο για ξένες γλώσσες στην Ελλάδα για μαθητές με και χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες)
– 18 χρόνια ξενόγλωσσης διδακτικής Εμπειρίας
– Εκατοντάδες επιτυχίες στα επίπεδα Β2 (lower) & C2 (Proficiency)
– 100% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης της ξένης γλώσσας σε μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες

3. Καινοτομία

– Διδασκαλία Αγγλικών σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα
– Student’s Cognitive & Learning Portfolio
Παγκοσμίως Καινοτόμα και Πρωτοποριακή Μαθησιακή Αξιολόγηση που αξιολογεί
γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες στη μητρική και ξένη γλώσσα.

4. Ακαδημαϊκή και επιστημονική πορεία (ομιλίες, έρευνα και δημοσιεύσεις)

Συγγραφή επιστημονικών άρθρων και ομιλίες και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια σε
όλον τον κόσμο

Ομιλίες και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια:
Kotsoni, P. A & Ypsilandis, G.S (2020). Foreign language vocabulary instruction strategies in an
inclusive classroom environment. In Conference of International Conference on Language,

Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC), February 20 th to 21 st , 2020, The Hague
University, Hague, The Netherlands.
Kotsoni, P.A. & Ypsilandis, G.S. (2018). L2 Vocabulary Retention in Typically Developing Children
and Children with Learning Disabilities: Comparing Individual Words and Multi-word Items. In
Pixel (Ed.), The Future of Education. Proceedings of the 8 th International Conference (pp. 156-
160). Florence: Pixel.
Kotsoni, P.A. & Tsirikas, A. (2018). School-Wide Positive Behavior Support System: Measuring
the System’s Awareness in the Greek Educational System. 6 th Panhellenic Conference of
Developmental Psychology with International Participation: May 10 th to 13 th , 2018, Hellenic
Psychological Society and University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
Kotsoni, P. A & Ypsilandis, G.S (2018). Examining L2 Vocabulary Supportive Feedback Strategies
in Typically Developing Children and Children with Learning Disabilities. In Conference of
Developmental Language Disorders, September 26 th to 29 th , 2018, Facultad de Educacion, UNED,
Madrid, Spain.
Accepted for presentation (empirical studies to be presented in 2020) in the below
“International Scientific Conferences”:
Ypsilandis, G.S, Mouti, A., Kotsoni, P.A. (2020). Testing attitudes, engagement and performance
in polychotomous language tests. ALTE 7 th International Conference, Madrid, Spain.
Kotsoni, P. A (2020). ‘Learning Disabilities, Learning Style, and PSTM: Predictive Factors for
Foreign Language Vocabulary Learning in Inclusive Classrooms”. In Conference of World
Congress of Applied Linguistics AILA 2020, August 9 th to 14 st , 2020, Croningen, The Netherlands.
Kotsoni, P. (2020). Predictors for Foreign Language Vocabulary Learning in Inclusive Young
Learners Classroom Environment. In Conference of the Greek Language and Disorders 2020,
May 30th-31st, 2020, Volos, Greece.
Kotsoni, P., Talli, I., (2020). Assessing reading fluency in Greek: New normative data from the
Greek version of a French reading test. In Conference of the Greek Language and Disorders
2020, May 30th-31st, 2020, Volos, Greece.

Δημοσιέυσεις:
Kotsoni, P.A. & Ypsilandis, G.S. (2018). L2 Vocabulary Retention in Typically Developing Children
and Children with Learning Disabilities: Comparing Individual Words and Multi-word Items. In
Pixel (Ed.), The Future of Education. Proceedings of the 8 th International Conference (pp. 156-
160). Florence: Pixel.

Κοτσώνη Π., Υψηλάντης Γ., (υπό έκδοση). Διδασκαλία λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα μέσω
υπολογιστή σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, στο Λόγος και νόηση σε
διαταραχές ενηλίκων και παιδιών, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα.
Thesis Title: “Testing Supportive Feedback Strategies in Second Language Vocabulary
Acquisition: Typically Developing Children vs Children with Learning Disabilities” (2017).
Thesis title: “Teaching First and Second/Foreign Language Vocabulary in Children with
Learning Disabilities”: A review of the research” (2019).

Σεμινάρια και συνέδρια που οργάνωσε:

– Organizing and Scientific Committee Member of the 32 nd Palso Two-day Conference
entitled “Change in Language Education”. (Thessaloniki, August 2019)
– Organizer and Chair: Symposium entitled “Change in Language Education” with
presentations of four seminars of four distinguished linguists (Thessaloniki, August
2019):
• “Task-based Language Teaching: Design, Implementation and Evaluation”, Dr
Michael H. Long, Professor of SLA, University of Maryland.
• “Time for a change: The cognitive potential of early bilinguals”, Dr Heiner Bottger,
Professor of English Didactics, Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt.
• “Inverting Learning” Dr Ypsilandis, Professor of Applied Linguistics, Aristotle
University of Thessaloniki.
• “Evaluation of the fuzziness of Language mistakes via the V & V bar and their impact
on teaching Greek as a foreign language”, Dr Penelope Kambakis Vougiouklis,
Professor of Applied Linguistics, Democritus University of Thrace.
– Organizing and Scientific Committee Member of the 31 st Palso Two-day Conference
entitled “United we Stand”. (Thessaloniki, August 2018)

– Organizing Committee in:
• Educational, business administration professional seminars for the educational,
and administrative support of foreign language school owners and foreign
language teachers.
• Seminars and educational days for the support of the students’ parents.
e.g. “Making the children happy” Psychiatrist Iakovos Martidis (Thesssaloniki,
November, 2019).

• Excellency awards ceremonies for students who excelled in the foreign language
exams certification.
• Organising Educational Trips in England, Italy, Scotland and Summer School
lessons for the students of all language schools of Northern Greece.
e.g. educational trip in Scotland, summer 2020,
Three educational trips in London (250 students), summer 2019,
Summer School in Oxford, summer 2018
Summer Trip in Italy, June 2015
Summer trip in London, June 2014
Summer school in Scotland and England, July 2007

Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια:

Seminar Title: “Communication Technologies for Language Learning.”. Hands-on Workshop
by George Ypsilandis (Aristotle University of Thessaloniki)(Organization: PALSO N.G.
(Thessaloniki, Greece, August 2019).
The University of Reading Multilingualism program at CINN (Centre for Integrative
Neuroscience and Neuroimaging), July, 2019, READING, ENGLAND:
Seminar Title: “fMRI Basics, Pre-processing and Data Analysis”. Seminar by Dr Christos
Pliatsikas (University of Reading).
Seminar Title: “Structural MRI analysis – the Basics”. Seminar by Dr Christos Pliatsikas (
University of Reading).
Seminar Title: “Introduction to EEG Methods”. Seminar by Dr Ivano Ras, Catriona Scrivener (
University of Reading).
Seminar Title: “EEG Analysis”. Seminar by Dr Mario Bartolo (Brain Products).
Seminar Title: “Introduction to Brain Vision Analyser”. Seminar by Dr Mario Bartolo (Brain
Products).
Seminar Title: “An Introduction to Taking Physiological Measurements”. Seminar by Dr Nick
Hedger (University of Reading).
Seminar Title: “An Introduction to Transcranial Magnetic Stimulation”. Seminar by Dr Nicolo
Biagi (University of Reading).
Seminar Title: “An Introduction to Connectivity and Connectomics”. Seminar by Dr Carolyn
McNabb (University of Reading).
Seminar Title: “An Introduction to Computational Neuroscience”. Seminar by Dr Ingo Bojak(
University of Reading).
Seminar Title: “Bayesian Statistics 1”. Seminar by Dr Richard Everitt (University of Reading).
Seminar Title: “Bayesian Statistics 2”. Seminar by Dr Richard Everitt (University of Reading).
Seminar Title: “Reproducibility – Challenge not Crisis”. Seminar by Dr Etienne Roesch
(University of Reading).
Seminar Title: “Open Science Practices: What for and How?”. Seminar by Dr Inge Lasser
(University of Reading).

Seminar Title: “On the Mind-Brain Problem”. Seminar by Dr Emma Borg (University of
Reading).
Seminar Title: “Approaches to Investigating Moral Cognition”. Seminar by Dr Kathryn Francis
(University of Bradford).
Seminar Title: “Artificial Grammar Learning and Language Impairment”. Seminar by Dr Daniel
Fryer and Beth Phillips (University of Reading).
Seminar Title: “Bilingualism and Dementia”. Seminar by Dr Toms Voits, (University of
Reading).
Seminar Title: “Neurobiology of Autism”. Seminar by Dr Bhisma Chakrabarti (University of
Reading).
Seminar Title: “Applications of Neuroimaging to Language Impairments after Stroke”. A
seminar by Dr Holly Robson (University of Reading).
Symposium entitled “Change in Language Education” with presentations of four seminars of
four distinguished linguists (Thessaloniki, August 29 th -30 th , 2019):
– “Task-based Language Teaching: Design, Implementation and Evaluation”, Dr
Michael H. Long, Professor of SLA, University of Maryland.
– “Time for a change: The cognitive potential of early bilinguals”, Dr Heiner Bottger,
Professor of English Didactics, Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt.
– “Inverting Learning” Dr Ypsilandis, Professor of Applied Linguistics, Aristotle
University of Thessaloniki.
– “Evaluation of the fuzziness of Language mistakes via the V & V bar and their impact
on teaching Greek as a foreign language”, Dr Penelope Kambakis Vougiouklis,
Professor of Applied Linguistics, Democritus University of Thrace.

Four-Day Conference Title: Developmental Language Disorders.
Organisations: Facultad de Educacion, UNED, Madrid, Spain (Madrid, September 26 th to 29 th ,
2018).
Three-day Conference Title: 6 th Panhellenic Conference of Developmental Psychology with
International Participation Organisations: Hellenic Psychological Society and University of
Macedonia, Thessaloniki, Greece (Thessaloniki, May 10 th to 13th, 2018).
Four-Day Conference Title:The Future of Education 8 th International Conference
Organisations: Pixel, Florence (Florence, June 2018)
Three-day Conference Title: 1 St International Scientific Conference: Educational Leadership,
Effective Administration and Ethical Values.
Organisations: University of Macedonia, Aristotle University of Thessaloniki, ASPAITE and
University of Cyprus (Thessaloniki, November 2017).
Seminar Title: “Some Beliefs about Language Teaching and a Video Example”. Seminar by
Prof. David Little (Trinity University, Ireland).
Organization: Aristotle University of Thessaloniki. (Thessaloniki, Greece, October 2017).

Seminar Title: “Language learner autonomy: practice and Theory”. Seminar by Prof. David
Little (Trinity University, Ireland).
Organization: Aristotle University of Thessaloniki. (Thessaloniki, Greece, October 2017).
Seminar Title: “Language Learner Autonomy and the Use of Technology in language
teaching/learning”. Seminar by Prof. David Little (Trinity University, Ireland).
Organization: Aristotle University of Thessaloniki. (Thessaloniki, Greece, October 2017).
Seminar Title: “Listening and Language Learning in the Digital Age-”. Seminar by Prof. Philip
Hubbard (Stanford University,USA).
Organization: Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki, Greece, March 2017).
Two-day Seminar Title: “Issues in ISLA (Incidental Second Language Acquisition)-”. Seminar by
Prof. Michael Long (University of Maryland).
Organization: Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki, Greece, December 2016).

Seminar Title: “Language Learner Autonomy: What it is and how it works in the classroom”.
Seminar by Prof. David Little
Organization: Aristotle University of Thessaloniki. (Thessaloniki, Greece, November 2016).
Seminar Title: “Using Technology to promote language learner autonomy-”. Seminar by Prof.
David Little (Trinity University, Ireland).
Organization: Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki, Greece, November 2016).
Seminar Title: “The Importance of Limits in the Lerning Process in the Class Enviroment-”.
Seminar by Dr. Livaniou Eleni
Organization: Burlington Books (Thessaloniki, Greece, June 2015).
Conference Title: “L’italianiano nel Mediterraneo-”.
Organization: Aristotle University of Thessaloniki and Dante Alighieri Society (Thessaloniki,
Greece, December 2010).
Seminar Title: “Teaching Proficiency and First Certificate Level”
Organisation: University of Cambridge, Esol Examinations (Thessaloniki, Greece, 2004).
Seminar Title: “Teaching listening and speaking for the ket and pet exams and YLE skills”
Organisation: University of Cambridge, Esol Examinations (Thessaloniki, Greece, 2004).
Seminar Title: “Preparation for KET and PET examinations”
Organisation: University of Cambridge, Esol Examinations (Thessaloniki, Greece, 2003).